Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Introductie


Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door Charlier-Brabo Group NV (CBG) met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 28, 2630 Aartselaar (België) met ondernemingsnummer BTW: BE 0404.625.305 en als e-mail [email protected].


CBG respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid. CBG leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan CBG verstrekken.


We maken gebruik van Google Analytics om websitebezoeken te meten. Google Analytics capteert via cookies het IP-adres, locatie, browser, taal & type besturingssysteem van de websitegebruikers.


Wanneer u het contactformulier invult, vragen we u een aantal velden verplicht in te vullen waaronder voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Verder wordt vrijblijvend de bedrijfsnaam gevraagd. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer door u ingegeven. Deze gegevens komen automatisch via het contactformulier in de achterliggende database van de website terecht. 


Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?


Met betrekking tot gebruikers van deze website

We gebruiken de websitegegevens die Google Analytics ons aanreikt om de website te verbeteren en te beveiligen. Aan de hand van de informatie die gezocht wordt op de website, pagina’s die aangeklikt worden, tijd die gespendeerd wordt op website, type browsers, taal en locatie proberen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren alsook gebruikersstatistieken te maken voor interne beoordeling. CBG verzamelt deze gegevens op basis van uw toestemming (via de cookiebanner)

 

Met betrekking tot onze klanten en leveranciers

Als klant doet u een beroep op onze diensten of koopt u onze producten. Om correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren. Dit geldt eveneens als u onze leverancier bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leverancierscontracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren. Hiervoor verwerken we uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, IP-adres, cookies, BTW nummer, bankrekeningnummer, …


Met betrekking tot onze potentiële klanten

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse getoond in onze producten en aanbod. Om met hen te communiceren over ons aanbod verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres IP-adres, cookies.


Veiligheidsmaatregelen


CBG heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang, de kennisgeving per vergissing of de ongewenste openbaarmaking aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CBG uw persoonsgegevens, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen.


In geen geval kan CBG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door CBG bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de CBG en de gebruiker waarbij de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) het minimum is.


Met betrekking tot de gebruikers van deze website

CBG bewaart websitegegevens (IP-adres, klikken op de website, tijd, locatie en taal) gedurende 26 maanden. Deze duur is noodzakelijk om trends op te sporen, om evoluties op lange termijn statistisch te kunnen benoemen en om de prestatie van de website steeds te kunnen blijven verbeteren.


Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat CBG met uw persoonsgegevens maakt.


Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CBG. Daarnaast heeft u steeds het recht om CBG te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

  

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan CBG in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere, door u genoemde organisatie, over te laten dragen.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Uitoefening van uw rechten

U kan uw bovenstaande rechten uitoefenen door CBG daarover te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected] of per post naar Boomsesteenweg 28, 2630 Aartselaar, België.


Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door CBG evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CBG) tussen zit.


Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Hyperlinks


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. CBG is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


Disclaimer


Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze website, of elke andere website waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit CBG iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze website beschikbaar is


Wijzigingen


Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig het privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 29/02/2024